Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни


 


Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:


 


Наименование: Росима ЕООД


ЕИК/БУЛСТАТ: 101651506


Седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. Коста Босилков 3А


Адрес за кореспонденция: София, в.з Врана - Лозен; ул. Висо 60


Телефон: +359 2 971 01 82


E-mail: info@bradva.net


Уебсайт: www.bradva.net


 


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни


 


Наименование: Комисия за защита на личните данни


Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


Телефон: 02 915 3 518


Интернет страница: www.cpdp.bg


 


Росима ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни


 


Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.bradva.net и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:


 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


 


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


 


Чл. 2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:


 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • сключване и изпълнение на договор от разстояние;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;


(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:


 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:


 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.